REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ I SERWISU

Trenujmy Razem

 

§ 1 Postanowienia wstępne

Właścicielem i Operatorem Serwisu oraz Aplikacji Trenujmy Razem jest DKM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Prudnicka 8/2, 50 – 503 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662177, REGON: 366503855, NIP: 8992808553, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Serwisu i Aplikacji, w tym Usług oferowanych przez Operatora. 
 2. Niniejszy Regulamin określa m.in. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora, warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umowy. 
 3. Użytkownicy Serwisu i Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Serwisie i Aplikacji oraz dostępnych za ich pośrednictwem.
 4. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta bądź czasowego zablokowania możliwości korzystania z treści i Usług Użytkownikom naruszającym lub nierespektującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.
 5. Z Usług świadczonych przez Operatora z wykorzystaniem Serwisu i/lub Aplikacji mogą korzystać zarówno Przedsiębiorcy jak i Konsumenci.

§ 2 Definicje

Poprzez definicje zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć: 

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna na systemy Android i IOS pozwalająca na korzystanie
  z Usług;
 2. Formularz Rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny
  w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta, wymagający podania określonych w nim danych przez Użytkownika;
 3. Konto – konto użytkownika i/lub Konto firmowe;
 4. Konto Użytkownika Firmowego – konto firmowe w Aplikacji/Serwisie, pozwalające na promowanie swojej marki;
 5. Konto Użytkownika Indywidualnego – konto w Aplikacji/ Serwisie, pozwalające na przeglądanie i dodawanie aktywności sportowych, promowaniach swoich aktywności, prowadzenie korespondencji z innymi użytkownikami, reagowanie na aktywności innych użytkowników;
 6. Konsument – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Użytkownikiem, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji;
 7. Operator – DKM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Prudnicka 8/2, 50 – 503 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662177, REGON: 366503855, NIP: 8992808553, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 8. Usługa – aktywność fizyczna oferowana przez użytkowników Aplikacji / Serwisu; 
 9. Prowizja – wynagrodzenie należne Operatorowi od Użytkowników w związku z promowaniem ich aktywności fizycznych oraz opłata za publikację płatnych ogłoszeń;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 11. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.trenujmyrazem.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych przez Operatora;
 12. Pośrednik Płatności – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Serwis Przelewy24 (Serwis) – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
 13. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz  art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Aplikacji;
 15. Usługi – usługi oferowane w ramach Serwisu i Aplikacji, wskazane i zdefiniowane w § 3 Regulaminu; 
 16. Urządzenia Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych np. telefony komórkowe, smartfony, tablety.
 17. Użytkownik – należy przez to rozumieć zarówno użytkownika indywidualnego jak i firmowego;

§ 3 Usługi w Aplikacji i Serwisie 

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik, aby mógł korzystać z Usług świadczonych przez Operatora musi posiadać aktywne Konto w Serwisie i/lub Aplikacji.
 3. Operator w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi:
  1. w ramach Konta Użytkownika Indywidualnego
   1. przeglądanie zamieszczonych w Aplikacji aktywności sportowych i innych wydarzeń;
   2. oferowanie innym Użytkownikom udziału we wspólnej aktywności;
   3. tworzenie aktywności i wydarzeń;
   4. reagowanie na aktywności innych Użytkowników Aplikacji;
   5. promowanie własnych aktywności i wydarzeń;
   6. zapraszanie Użytkowników Aplikacji do swoich aktywności i wydarzeń;
   7. dokonywanie płatności za promowanie oraz płatne aktywności i wydarzenia z wykorzystaniem Pośrednika Płatności;
   8. komunikowanie się pomiędzy Użytkownikami.
   9. Operator umożliwia zamieszczanie przez Użytkowników ocen i komentarzy wyłącznie na własną odpowiedzialność
  2. w ramach  Konta Klienta Firmowego umożliwia:
   1. przeglądanie zamieszczonych w Aplikacji aktywności sportowych i innych wydarzeń;
   2. oferowanie innym Użytkownikom udziału we wspólnej aktywności;
   3. tworzenie aktywności i wydarzeń;
   4. reagowanie na aktywności innych Użytkowników Aplikacji;
   5. promowanie własnych aktywności i wydarzeń;
   6. zapraszanie Użytkowników Aplikacji do swoich aktywności i wydarzeń;
   7. dokonywanie płatności za promowanie oraz płatne aktywności i wydarzenia z wykorzystaniem Pośrednika Płatności;
   8. komunikowanie się pomiędzy Użytkownikami;
   9. tworzenie wizytówki własnej marki.
   10. Operator umożliwia zamieszczanie przez Użytkowników ocen i komentarzy wyłącznie na własną odpowiedzialność
 4. Operator w ramach Aplikacji świadczy Usługi, polegające na:
  1. umożliwieniu przeglądania zamieszczonych w Aplikacji aktywności i wydarzeń;
  2. umożliwieniu tworzeniu Użytkownikom w Aplikacji aktywności i wydarzeń;
  3. umożliwienie komunikowanie się pomiędzy Użytkownikami
  4. umożliwieniu promowania płatnego aktywności i wydarzeń Użytkowników;
  5. pośredniczeniu przy zawarciu Umowy sprzedaży promowanych aktywności i wydarzeń pomiędzy Użytkownikami; 
  6. umożliwieniu dokonywania płatności za promowane aktywności i wydarzenia z wykorzystaniem Pośrednika Płatności;
 5. Szczegółowy opis oferowanych Usług określony został w Serwisie i/lub Aplikacji. Może on ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty Operatora.
 6. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu Urządzeń Mobilnych i komputerów stacjonarnych.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie i/lub Aplikacji materiałów reklamowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych niepochodzących od Operatora, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich. Użytkownik po kliknięciu w link przekierowujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności podmiotu trzeciego.
 8. Operator ma prawo do zawieszenia działalności Serwisu i/lub Aplikacji w przypadku konserwacji bądź wprowadzania zmian w ich działaniu.
 9. Operator publikuje treści i oferty  w imieniu i na rzecz Użytkowników w Aplikacji / Serwisie, zgodnie z Danymi przekazanymi przez Użytkowników. 
 10. Operator prezentuje wszystkie Dane aktywności i wydarzeń Użytkowników w sposób wyraźnie wskazujący Użytkownikom na ich prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
 1.  
 1.  

§ 4 Instalacja Aplikacji

 1. Operator dopuszcza możliwość pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego: 
  1. App Store dla systemu iOS, 
  2. Google Play dla systemu Android, 
  3. AppGallery dla urządzeń Huawei (od wersji 2.0 aplikacji)
 2. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest bezpłatne.
 3. Aplikacja dostępna jest dla Użytkowników korzystających z Urządzeń Mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, na które Użytkownicy pobiorą Aplikację, zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią. 
 4. Operator dopuszcza pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze źródeł wskazanych w § 4 ust. 1, z zachowaniem zasad i warunków określonych ich regulaminem. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w § 4 ust 1., bez pisemnej zgody Operatora, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora. 
 5. Operator nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru przesyłanych danych przez Urządzenie Mobilne w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
 6. Urządzenie Mobilne, na którym ma zostać uruchomiona i zainstalowana Aplikacja i/lub Serwis, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: 
  1. Android wersja 6.0  lub nowsza,
  2. system iOS 11 lub  wersje nowsza,
 7. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Aktualizacja Aplikacji nastąpi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, po jej wprowadzeniu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych przez ich dostawców, Operator zastrzega, że nie obciąża go obowiązek wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. 
 1.  

§ 5 Działanie Serwisu 

 1. Operator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to wyposażenie urządzenia Użytkownika w system operacyjny:
  1. Android wersja 6.0 lub nowsza,
  2. iOS  11 lub wersja nowsza,

oraz jedną z następujących przeglądarek  internetowych w wersji co najmniej:

  1. Internet Explorer wersja najnowsza lub 2 wersje wstecz,
  2. Chrome wersja najnowsza lub 2 wersje wstecz,
  3. Firefox wersja najnowsza lub 2 wersje wstecz,
  4. Opera wersja najnowsza lub 2 wersje wstecz,
  5. Safari wersja najnowsza lub 2 wersje wstecz,  z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s. 
 1. Serwis jest responsywny i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. 
 2. Operator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 6 Konto

 1. Użytkownik w celu korzystania z Aplikacji zobligowany jest do posiadania aktywnego Konta. 
 2. Rejestracja umożliwia założenie Konta.
 3. Rejestracja może być zrealizowana za pośrednictwem logowania się Użytkownika poprzez adres email, konto Google, Apple i Facebook.
 4. Utworzenie Konta nie podlega opłatom.
 5. Użytkownik rejestrując Konto w Serwisie i/lub Aplikacji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 6. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
   1. adres e-mail;
   2. hasło;  
  • W procesie pełnego uzupełnienia danych konta
   1. Imię i nazwisko (dobrowolnie), nazwę firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie będących osobą prawną: nr NIP, REGON i – o ile posiada -nr KRS);
   2. adres e-mail;
   3. w przypadku Użytkownika firmowego adres siedziby;
   4. nr rachunku bankowego w przypadku płatności za promowane wydarzenia;
   5. imię i nazwisko – dobrowolnie;
   6. adres e-mail;
   7. login;
   8. hasło;  
 7. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od Operatora link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny Użytkownik potwierdza rejestrację Konta w Aplikacji/Serwisie. 
 8. W przypadku rejestracji Konta w sposób przewidziany w ust. 3 powyżej, potwierdzenie rejestracji Konta zostanie wysłane na adres e-mail wykorzystywany do logowania się do konta Google, Apple i Facebook.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów. Informacje w zakresie dodatkowych dokumentów, które Użytkownicy zobowiązani będą przesłać Operatorowi, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Operatora po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji lub zakończeniu procesu rejestracji Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 10. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, a także korzystając z Serwisu powinien podawać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Serwisu i Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne umocowanie/zgodę tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych. 
 11. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Operatora dostępną pod adresem  www.trenujmyrazem.pl
 12. W razie utraty hasła Użytkownik może wystąpić do Operatora o ponownie przysłanie hasła jednorazowego. Umożliwia ono zalogowanie się do Serwisu i/lub Aplikacji, a następnie wprowadzenie przez Użytkownika hasła docelowego. 
 13. Klient może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, z poziomu panelu Aplikacji. 
 14. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania hasła do swojego Konta oraz do jego nieujawniania osobom trzecim. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@trenujmyrazem.pl
 15. W przypadku zmiany podanych w trakcie rejestracji danych, Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych w Serwisie i/ lub Aplikacji. 
 16. Użytkownik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych w Serwisie i/ lub Aplikacji przez Użytkownika danych i informacji.
 17. Użytkownik w każdej chwili może usuwać, modyfikować poszczególne treści lub w całości usunąć konto. Aby usunąć konto w dowolnym momencie Użytkownik musi przejść do opcji Profil w aplikacji i wybrać opcję usuń konto. Odinstalowanie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia nie usuwa profilu Użytkownika. W przypadku usunięcia konta, skasowane zostaną opublikowane przez Użytkownika treści, dane i zdjęcia.
 18. W momencie usunięcia konta Użytkownika, Operator zaprzestaje Przetwarzania Danych Osobowych,  o których mowa w Polityce Prywatności w pkt III.
 1.  
 1.  
 1.  

§7 Płatności i Prowizje

 1. Operator pobiera Prowizję od Użytkowników, którzy skorzystają z opcji wykupu promowania swoich aktywności bądź wydarzeń. 
 2. Operator pobiera prowizję za publikację płatnych ogłoszeń.
 3. Opłaty za treningi są dostępne w Aplikacji.
 4. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Pośrednika Płatności, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z Pośrednikiem Płatności. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Użytkownika z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.
 5. Więcej informacji o aktualnych metodach płatności Pośrednika Płatności można znaleźć na stronie:  https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci

§ 8 Zasady korzystania z Serwisu i Aplikacji

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania Serwisu i/lub Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  2. korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania;
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Operatora. 
 4. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Aplikacji /Serwisu. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@trenujmyrazem.pl
 5. Użytkownikowi zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Serwisu i/lub Aplikacji.
 6. Operator ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Użytkownika, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą aktywności / wydarzeń, ocen poszczególnych Użytkowników, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 3 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Operatora w tym zakresie terminu – nie krótszego niż 7 dni. 
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez innych Użytkowników Aplikacji lub  na skutek działania siły wyższej.
 8. Użytkownik biorący udział w aktywnościach i wydarzeniach za pośrednictwem Aplikacji / Serwisu oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na odbycie danej aktywności. Użytkownik jest świadomy, z możliwych konsekwencji wynikających z uczestnictwa w danych aktywnościach fizycznych i nie będzie rościł w stosunku do Operatora konsekwencji prawnych i odszkodowań w przypadku zdarzeń losowych opisanych w punkcie 1. § 9

§ 9 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe urazy, uszkodzenia i kontuzje w skutek odbytych aktywności fizycznych. Jednocześnie Użytkownik bierze udział w wydarzeniach na własne ryzyko i odpowiedzialność.  
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych i informacji. 
 3. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu i/lub Aplikacji, zapewniając ich prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji. 
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i/lub Aplikacji spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi od Operatora, w szczególności koniecznością ich konserwacji, nienależytą jakością połączenia Internetowego, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, bądź działaniem osób trzecich. 
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w Serwisie i/lub Aplikacji przez osobę nieuprawnioną.
 7. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu i Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania wprowadzonych danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i Aplikacji i ich poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.
 2. Wskazuje się w szczególności, iż:
  1. ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Serwisu i Aplikacja oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana przez Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Serwisu i Aplikacji;
  2. ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Serwisu i Aplikacji, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Serwisie i Aplikacji.
 3. Operator zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Aplikacji/ Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Aplikacji / Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 4. Z chwilą rejestracji Konta w Serwisie i/lub Aplikacji przez Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym uprawnienie to obejmuje jedynie  prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Serwisu i/lub Aplikacji w pamięci urządzenia końcowego lub/i Urządzenia Mobilnego, którym Użytkownik  posługuje się zgodnie z Regulaminem. Takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie przewidzianym w Regulaminie i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji w innych celach lub na innych niż wskazane wyraźnie powyżej polach eksploatacji. 
 5. Użytkownik korzystając z Serwisu i Aplikacji zobowiązany jest umieszczać na nim własne materiały, w tym w szczególności zdjęcia, grafiki, teksty opisujące lub bądź inne treści, które stanowić będą jego wyłączną własność, w szczególności zobowiązuje się posiadać do nich wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, w takim zakresie, aby umieszczenie i wykorzystanie ich w Serwisie i Aplikacji nie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. 
 6. Użytkownik oświadcza, że:
  1. posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych do treści, a w szczególności do zdjęć, grafik, tekstów, bądź do innych materiałów udostępnionych Operatorowi w celu realizacji Umowy, a także, że wykorzystanie tych treści nie będzie naruszało praw osób trzecich;
  2. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia treści w ramach Serwisu i/lub Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością tych materiałów, 
  3. w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuje Operatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Operatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 
 7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek działania Użytkownika, Operator – na wezwanie uprawnionych organów (np. Sąd Powszechny) – zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat Użytkowników dokonujących naruszeń.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: reklamacje@trenujmyrazem.pl
 2. Potwierdzenie złożenia reklamacji Użytkownik otrzyma na adres e-mail wskazany w  procesie rejestracji Konta.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail i login, w przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem Urządzeń Mobilnych nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Serwisu, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również krótki opis problemu.
 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.
 5. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 12 Newsletter i powiadomienia Push

 1. Usługa subskrypcji newslettera i powiadomień Push świadczona jest bezpłatnie przez Operatora na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. Subskrypcję newslettera i powiadomienia Push zamawia się poprzez odpowiedni formularz dostępny w Serwisie i Aplikacji, podając swój adres e-mail potwierdzając przyciskiem „___”.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku „___”, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera i powiadomień Push na czas nieoznaczony.
 4. Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera i powiadomień Push poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres kontakt@trenujmyrazem.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej www.trenujmyrazem.pl. 

§ 14 Zmiana regulaminu

 1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej) lub technicznych (modernizacja Serwisu, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu). Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje również w komunikacie wyświetlanym w Serwisie, na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@trenujmyrazem.pl Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w wersjach aktualnie obowiązujących.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienie zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi. 
 3. Regulamin  obowiązuje od 01.08.2021r.