REGULAMIN KONKURSU
FIWE Fitness Trade Show”

 

I Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „FIWE Fitness Trade Show”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest DKM Sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą na ul. Prudnickiej 8/2, 50-503 Wrocław
 3. Sponsorem nagród w konkursie jest DKM Sp. z o. o. spółka komandytowa
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy wypełnią zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.
 5. Konkurs trwa od 02.09.2021 do 08.09.2021 godz. 23:59.

II Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca swój profil na Facebooku.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu wypełnią zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na stronie https://www.facebook.com/Trenujmy-Razem-114639890352794. Polega ono na wstawieniu w komentarzu zdjęcia z treningu z zaznaczeniem, dlaczego to właśnie do autora hasła powinny trafić nagrody, tj. bilety na wydarzenie FIWE Fitness Trade Show 2021. Odpowiedź powinna znaleźć się w komentarzu pod odpowiednim postem na portalu Facebook.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa), a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

III Zasady i przebieg konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).
 2. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu, wypełniając zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na Facebooku bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę odpowiedzi konkursowych, jednak może wygrać tylko jedna nagrodę.
 4. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli zaproponowane przez Użytkownika zdjęcie i odpowiedź zostaną uznane przez Jury jako wyróżniające się. Poprzez zdjęcie i hasło wyróżniające się rozumie się wyrażenie odpowiedniej motywacji w sposób obrazowy, chwytliwy, zabawny lub wskazujący na zainteresowanie tematem wydarzenia.

Nagroda zostanie przyznana autorom 4 najciekawszych odpowiedzi uznanych za takie przez Jury. Pod uwagę będą brane zgłoszenia pojawiające się wyłącznie pod odpowiednim wpisem na portalu Facebook.

Kryteria przyznawania nagrody nie mają nic wspólnego z losowością.

 1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Trenujmy Razem na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 2. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:
 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu
 • Zaakceptować Regulamin, co oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (nick – w celu wyłonienia laureatów i ogłoszenia listy zwycięzców, imię, nazwisko) wskazanych w tym Regulaminie.

 

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuje regulamin.

 • Wykonać zadanie konkursowe określone we wpisie konkursowym.
 1. Autor haseł niezgodnych z tematyką Konkursu, obraźliwych, wulgarnych itp. będzie dyskwalifikowany.
 2. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nie uczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

IV Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:

4 bilety na wydarzenie FIWE Fitness Trade Show

 1. Na podstawie postanowień art. 21 § 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) stwierdza się, że żadna z nagród nie przekracza kwoty 2000 zł brutto i nie podlega opodatkowaniu.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 2 dni od opublikowania wyników Konkursu i listy laureatów będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.
 5. Nagrody zostaną przesłane przez organizatora na adres podany przez uczestnika konkursu w terminie 1 dnia od dnia ogłoszenia wyników konkursu, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
 7. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
 8. Koszt wysyłki nagród w granicach kraju pokrywa Organizator.

V Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację i podpis.
 5. Złożone przez Uczestników Konkursu reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 7. Zainteresowani Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

VI Ochrona danych osobowych – RODO

1.Administratorem danych osobowych uczestników (nick, imię, nazwisko, adres, numer telefonu) Konkursu jest Organizator, który powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@trenujmyrazem.pl

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu może w każdej chwili cofnąć co będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a następnie zostaną usunięte.
 4. Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Trenujmyrazem.pl, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT, dostawców usług związanych z obsługą prawną, księgową, dostawców usług związanych z transportem przesyłek, uprawnione organy administracji publicznej.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe), a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII Postanowienia Końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Konkurs.
 2. Konkurs nie ma nic wspólnego z losowością.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Zgłoszenie swojej pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Polityka prywatności znajduje się pod linkiem: https://trenujmyrazem.pl/polityka-prywatnosci/