POLITYKA PRYWATNOŚCI  

TrenujmyRazem 

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez DKM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Prudnicka 8/2, 50 – 503 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662177, REGON: 366503855, NIP: 8992808553, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, (dalej jako „Administrator”), Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu  dostępnego pod adresem  www.trenujmyrazem.pl i/lub Aplikacji: TrenujmyRazem

Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe
są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Każdy z Użytkowników korzystający z usług oferowanych przez Administratora
za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji, akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni dane osobowe. Jeżeli Użytkownik odmówi przekazania Administratorowi określonych danych osobowych, wówczas nie będzie możliwe zawarcie Umowy z Administratorem, jak również Administrator nie będzie mógł zapewnić Użytkownikowi oferowanych przez niego Usług. 

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ 

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna na systemy Android i iOS pozwalająca na korzystanie
  z Usług świadczonych przez Administratora.
 2. Serwis –– serwis dostępny pod adresem www.trenujmyrazem.pl ,
  za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać Usług świadczonych przez Administratora.
 3. Cookies – pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji. 
 4. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Konto – indywidualny profil Użytkownika tworzony w Serwisie i/lub Aplikacji podczas procesu rejestracji. Konto umożliwia korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu i/lub Aplikacji.
 6. Państwo trzecie – państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
 7. Profilowanie – każda forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 8. Przeglądarka – program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).  
 9. Przetwarzanie – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie Usług. 
 11. Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji  na rzecz Użytkowników zgodnie z Regulaminem. 
 12. Regulamin – regulamin świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji. 
 13. Użytkownicy – osoby korzystające z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji, będący Użytkownikami w myśl Regulaminu Serwisu i Aplikacji.

Wyrażenia pisane wielką literą niezdefiniowane, a użyte w treści Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem www.trenujmyrazem.pl 

II. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE I APLIKACJI

 1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane Osobowe podczas korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji, wypełniania formularzy dostępnych w Aplikacji (umożliwiających m.in rejestrację), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących  Aplikacji.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu: 
  1. wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem Umowy lub dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) jak również przekazywania Użytkownikowi informacji o zamawianych przez niego Usługach, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Umowami  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO)  – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy;
  2. umożliwienia Użytkownikowi personalizacji jego profilu w Serwisie i/lub Aplikacji, wówczas przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) do czasu cofnięcia przez niego zgody;
  3. analitycznym i statystycznym, w tym do badania satysfakcji Użytkowników (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane Osobowe będą przetwarzane
   do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania Umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane;
  4. umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji, co wiąże się
   z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków
   wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających
   z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
  5. zapewnienia realizacji przez Administratora Usług, w tym umożliwienia Użytkownikom zwarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz niniejszą Polityką co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z Umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika,
  6. przekazywania Użytkownikowi informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług, materiałów marketingowych oraz informacji o nowych aktywnościach sportowych, przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu; 
  7. zarządzania Serwisem i/lub Aplikacją oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Serwisu i/lub Aplikacji – podstawę przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest  zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych Usług, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
  8. doskonalenia Serwisu i/lub Aplikacji oraz świadczonych Usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzysta z Serwisu i/lub Aplikacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
  9. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji Serwisu i/lub Aplikacji, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),  oraz w niektórych sytuacjach będzie lub może odbywać się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających
   z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, zaś
   w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia;
  10. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych w Serwisie i/lub Aplikacji, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),  jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora  (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
  11. wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
  12. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne] dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o nowych Usługach, promocjach, aktywnościach sportowych, dostępnych w ramach Serwisu i/lub Aplikacji),
  13. Po upływie okresu przetwarzania  Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika:
  1. w przypadku rejestracji  Konta firmowego:
   1. nazwę firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie będących osobą prawną: nr NIP, REGON i – o ile posiada -nr KRS oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji);
   2. adres e-mail;
   3. adres siedziby;
   4. nr rachunku bankowego;
   5. login; 
   6. hasło;
  2. w przypadku rejestracji Konta Klienta:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. nr rachunku bankowego;
   4. login;
   5. hasło;  
  3. w przypadku zapisania się na newsletter: 
   1. Imię i/lub Nazwisko
   2. adres e-mail;
   3. numer telefonu komórkowego;
  4. zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji Użytkownika z Administratorem i/lub innymi Użytkownikami;
  5. dane dotyczące odwiedzin Serwisu i/lub Aplikacji oraz zasobów, z których Użytkownik korzysta;
  6. dane oraz informacje, których udzielenia Administrator może wymagać od Użytkownika w razie zgłaszania problemów dotyczących korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji. 
 4. Użytkownik, zamieszczając swoje dane:
  a) wyraża zgodę na to, że udostępnione przez niego w Profilu imię oraz zdjęcia będą widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu,
  b) partnerzy będą kontaktować się z nim przez podany na etapie rejestracji adres email lub numer telefonu.
 5. W odniesieniu do Danych Osobowych dotyczących odwiedzin Serwisu i/lub Aplikacji przez Użytkownika, Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika), pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usług. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Serwisu i/lub Aplikacji, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora w szczególności za pośrednictwem plików Cookies. 
 6. Administrator pozyskuje również informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie i/lub Aplikacji. Dane te mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych oraz w celu dopasowania funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji.
 7. Administrator nie przechowuje danych poufnych takich jak numery kart kredytowych Użytkowników czy danych dostępu do konta bankowego.
  • Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania danych wyszczególnionych w ust.3 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b)-d) powyżej uniemożliwia korzystanie z Usług. 
 8. W związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom: 
  1. partnerom biznesowym Administratora,
  2. usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, IT, płatności, księgowości); 
  3. osobom współpracującym z Administratorem w ramach Serwisu i/lub Aplikacji,
   na podstawie wydanych upoważnień;
  4. organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa). 
 9. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:
  1. jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, 
  2. jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
  3. jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi;
  4. jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych;
  5. wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  6. jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;
  7. nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa;   
 10. Mając na uwadze zakres działalności Administratora, może zdarzyć się, że usługodawcy Administratora np. w zakresie obsługi serwerów, hostingu, software, narzędzi analitycznych, będą zlokalizowani na terenie Państwa trzeciego, wówczas Dane Osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w takim przypadku wszystkie transfery Danych Osobowych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Przekazanie Danych Osobowych przez Administratora może nastąpić również w przypadku zlecenia przez Użytkownika przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego, w tym skorzystania z dostępnej opcji wskazania serwerów, na których mają być przetwarzanie Dane Osobowe. W tym wypadku podstawą przekazania Danych Osobowych może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Z kolei w przypadku przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – Administrator stosował będzie odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO – tj. w szczególności standardowe klauzule umowne,  wskazane w ust.9 powyżej.  W sytuacji niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia przez Administratora odpowiednich zabezpieczeń prawnych,  Dane Osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyrażonej przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 12. W sytuacji przekazywania Danych Osobowych do podmiotu znajdującego się w Państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) każdy przypadek przekazania Danych Osobowych będzie rejestrowany w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.
 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informatorów lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Użytkownika  lub przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam).
 14. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę  poprzez wysłanie e-mail na wskazany adres lub za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby firmy.  

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane Osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach Cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Serwisu i/lub Aplikacji, treść profilu konkretnego Użytkownika, a także proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Serwisie i/lub Aplikacji. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia celów opisanych w punkcie II Polityki.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i/lub Aplikacji, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Aplikacji, a także dokonać oceny osobistych preferencji Użytkowników. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidualnych zachowań Użytkowników.

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych: 

  1. prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
  2. prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta w Aplikacji.
  4. Użytkownik w każdej chwili może usuwać, modyfikować poszczególne treści lub w całości usunąć konto. Aby usunąć konto w dowolnym momencie Użytkownik musi przejść do opcji Profil w aplikacji i wybrać opcję usuń konto. Odinstalowanie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia nie usuwa profilu Użytkownika. W przypadku usunięcia konta, skasowane zostaną opublikowane przez Użytkownika treści, dane i zdjęcia.
  5. W momencie usunięcia konta Użytkownika, Operator zaprzestaje Przetwarzania Danych Osobowych,  o których mowa w pkt III. 
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili; 
 2. prawo do przenoszenia Danych Osobowych. 

2. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się
z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VII „Dane Kontaktowe”. 


V. PLIKI COOKIES

1. Serwis i Aplikacja korzysta z informacji zawartych w plikach Cookies. 

2. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:  

 1. umożliwienia Użytkownikom nawigacji w Serwisie i/lub Aplikacji i korzystania z jej funkcjonalności;
 2. rozpoznawania Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie i/lub Aplikacji;
 3. spersonalizowania i ulepszenia funkcji oferowanych Użytkownikowi; 
 4. utrzymania sesji Użytkownika;
 5. ustalenia liczby osób korzystających z Serwisu i/lub Aplikacji oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z nich;
 6. prowadzenie działań marketingowych w stosunku do Użytkownika (przesyłanie reklam i informacji);
 7. zapamiętywanie danych logowania na Serwisie i/lub Aplikacji;
 8. dostosowywania zawartości Serwisu i/lub Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. układ strony);
 9. prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Serwisu i Aplikacji.

4. W ramach Serwisu i/lub Aplikacji stosowane są następujące rodzaje cookies: 

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Mobilnego  Użytkownika;
 2. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Mobilnego Użytkownika podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia;
 3. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Mobilnego Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Mobilnego Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

5. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie i/lub Aplikacji. Pliki Cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych powinny być dostępne w sekcji „pomoc” (lub ustawienia, lub innej podobnej) przeglądarki internetowej.

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wykorzystuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora. 

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

 1. zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
 3. dostęp do indywidualnego Konta w Serwisie i/lub Aplikacji  jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie, jako tzw. hashe;
 4. certyfikat SSL.

VII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych lub chęci skorzystania z uprawnienia określonego niniejszą Polityką, Użytkownik może skontaktować
się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:

e-mail: rodo@trenujmyrazem.pl

VIII. PRZEKIEROWANIA 

Serwis i Aplikacja może zawierać przekierowania (linki) do  stron partnerów biznesowych.                W przypadku przekierowania Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem
i polityką prywatności danego partnera biznesowego. W wyniku takiego przekierowania Administrator nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika, a podmiotem przetwarzającym będzie administrator strony, na którą Użytkownik został przekierowany,
na warunkach określonych w jego polityce prywatności.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji.
W przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych Osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych, Administrator dokona odpowiednich zmian niniejszej Polityki, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób wiadomości kierowanej w aplikacji do zrejestrowanych użytkowników.